Terms and conditions

1. Formål og anvendelsesområde

Disse betingelser (”Betingelserne”) fastsætter vilkårene for anvendelsen af Thirdroom ApS’ web-platform (”Platformen”) der forbinder personer (”Brugere”) og virksomheder, start-ups, SMEér, fonde, NGO’er, uddannelsesinstitutioner eller organisationer (”Virksomheder”) med henblik på vidensdeling, samarbejde og løsning af faglige problemstillinger.

Endvidere kan Brugere på Platformen opbygge deres akademiske portefølje, herunder oprette, dele og dokumentere egne projekter, startups, kurser, events, jobopslag og praktikopslag samt “challenges” det kan opdage og finde nye opslag og dele indhold på Platformen. Brugere og Virksomheder har desuden mulighed for at bidrage til løsningen af problemstillinger, deltage i kurser eller projekter mm, der er delt på Platformen (”Challenges”).

2. Vilkårene

Betingelserne regulerer Brugernes og Virksomhedernes adgang til, og anvendelse af, Platformen. Betingelserne gælder i tillæg til og forud for en eventuel anden aftale indgået med Thirdroom ApS (”Leverandøren”).

3. Registrering af Brugere og Virksomheder

Brugere og Virksomheder skal acceptere disse Betingelser for at få adgang til Platformen.

Ved oprettelse af en Brugerprofil skal denne uploade et billede, navn og e-mail, der tilknyttes profilen. Som udgangspunkt er det en bruger der oprettes som repræsentant for en virksomhed.

Hvis Virksomheder ønsker en landingsside og profil kan det kun oprettes ved indgåelse af aftale med Thirdroom aps. Da vi ikke tillader commercial advisering.

Leverandøren skal altid have mulighed for at kontakte Brugerne eller Virksomhederne via de angivne kontaktoplysninger. Manglende angivelse af kontaktoplysninger anses for væsentlig misligholdelse, jf. pkt. 12.

Brugere og Virksomheder accepterer at modtage juridisk bindende meddelelser via den oplyste mailadresse.

Brugere og Virksomheder har pligt til at behandle brugernavn og password fortroligt og må således ikke udlevere disse til nogen. Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til Platformen uden et lovligt brugernavn og password.

4. Funktioner på Platformen

Brugere og Virksomheder har mulighed for at oprette et ubegrænset antal af opslag på Platformen.

Oprettede Brugere og Virksomheder får adgang til oplysninger om alle andre oprettede Brugere og Virksomheder på Platformen. En tredjemand, der blot besøger Platformen, kan alene se oplysninger om oprettede Brugere og Virksomheder.

En sådan tredjemand har endvidere kun se-adgang til navn og billede på Brugere og Virksomheder samt kun se adgang til de oprettede projekter, faglige problemstillinger, publikationer og Challenges mm. Ønsker man deltagelse på plaformen, skal man have en bruger profil.

Brugere og Virksomheder får ikke adgang til at se kontaktinformationer på andre Brugere og Virksomheder, men kan anvende Platformens chat/connect funktion til at komme i kontakt med de andre Virksomheder og/eller Brugere. Her er det op til den individuelle bruger om de vil godtage kontakt anmodningen eller ej.

Platformen er tilgodeset kollaboration og vidensdeling på tværs for at fremme forskningsbaserede og grønne løsninger. Vi forbeholder os derfor retten til at fjerne indhold som er krænkende, stødende, ulovligt, misvisende eller er oprettet med henblik på dirket salg af ydelser eller vare. Leverandøren forbeholder sig ret til uden forudgående varsel eller orientering at slette oplysninger, som er i strid med ovenstående.

Brugere og Virksomheder accepterer endvidere, at Leverandøren anvender kunstig intelligens til optimering af brugeroplevelsen på Platformen og søgeresultater for den enkelte profil. Der henvises i den forbindelse til Leverandørens Privacy Policy for en uddybende beskrivelse af Leverandørens behandling af personoplysninger.

Brugere eller Virksomheder kan til enhver tid slette deres opslag.

5. Leverandørens ansvar

Leverandøren tilstræber, at Platformen konstant er tilgængelig for Brugere og Virksomheder.

Leverandøren har indgået en aftale med underleverandører om levering af standardiserede ydelser, fx Digital Ocean, vores hosting selvskab (”Standardiserede tredjepartsydelser”).

Oppetiden for Platformen følger således af underleverandørernes standardbetingelser. I tilfælde af afbrydelser eller nedbrud i Platformen, der skyldes Standardiserede tredjepartsydelser, er Leverandøren undtaget fra sine forpligtelser, der følger af disse Betingelser.

Ved fejl og mangler i Standardiserede tredjepartsydelser skal Leverandøren indrapportere disse til den pågældende tredjepart og følge op herpå. Herudover har Leverandøren intet ansvar herfor. Brugerne eller Virksomhederne kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor Leverandøren som følge af fejl og mangler i Standardiserede tredjepartsydelser.

Ansvar for backup af uploadet materiale påhviler alene Brugeren eller Virksomheden. Leverandøren er i intet omfang ansvarlig for Brugerens eller Virksomhedens tab af data, og det anbefales derfor Brugerne og Virksomhederne periodevis selv at foretage backup af alle uploadede data.

6. Ansvarsbegrænsning

Platformen stilles til rådighed i sin til enhver tid eksisterende form, som den er og forefindes. En hvilken som helst anvendelse af Platformen sker på Brugerens eller Virksomhedens eget ansvar, og Leverandøren kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelse af Platformen eller informationer på Platformen.

Leverandøren har således ikke ansvar for rigtigheden og anvendeligheden af de på Platformen tilgængeliggjorte informationer, uanset art. Brugerens eller Virksomhedens anvendelse af information af enhver art, som er tilgængeliggjort på Platformen, sker på brugerens eget ansvar og egen risiko.

Ved linking og embed til tredjemands sider har Leverandøren endvidere intet ansvar for indholdet af sådanne sider.

Leverandøren fraskriver sig ydermere ansvar for ethvert tab, herunder tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab heller ikke som følge af systemnedbrud, mangelfuld upload af data mv. på Platformen.

Skulle Leverandøren blive bekendt med materiale på Platformen, som er i strid med Betingelserne, eller hvor tredjemand har orienteret Leverandøren om krænkende/ulovligt materiale og Leverandøren risikerer at ifalde et ansvar ved ikke at reagere, har Leverandøren efter eget valg og uden ansvar overfor Brugeren eller Virksomheden, ret til at fjerne materialet fra Platformen og/eller lukke Brugerens eller Virksomhedens profil.

Såfremt Leverandøren skulle blive mødt med krav, herunder erstatningskrav, fra tredjemand som følge af Brugernes eller Virksomhederne indhold på Platformen, er Brugeren eller Virksomheden forpligtet til at skadesløsholde Leverandøren for ethvert krav og/eller omkostning i forbindelse hermed.

7. Rettigheder

Alle navne, logoer og varemærker på Platformen relateret til Thirdroom tilhører Leverandøren, og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra Leverandøren.

I tilfælde af krænkelse af Leverandørens immaterielle rettigheder er Leverandøren berettiget til at ophæve parternes aftale uden varsel, jf. pkt. 12.

For så vidt angår alt indhold, der uploades med henblik på vidensdeling, samarbejde, løsning af faglige problemstillinger eller Challenges vil sådant materiale tilhøre den Bruger eller Virksomhed, der har uploadet det pågældende materiale til Platformen.

Brugere og Virksomheder der uploader materiale til Platformen vil derfor beholde rettigheder hertil, herunder ophavsret, varemærkeret og andre immaterielle rettigheder medmindre andet fremgår af Brugerens eller Virksomhedens opslag på Platformen.

Brugere og Virksomheder indestår for til enhver tid at have alle rettigheder til alt indhold som uploades til Platformen.

8. Pris

Hvis der ikke er indgået en særskilt aftale, der regulerer forholdet vedrørende vederlæggelse, er oprettelse af en profil på Platformen gratis – dog forudsat at kravene beskrevet under pkt. 3 er opfyldt.

9. Ændring af Betingelserne

Leverandøren forbeholder sig ret til at ændre Betingelserne, også med virkning for eksisterende opslag med 14 dages varsel. Såfremt Brugerne eller Virksomhederne herefter ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser, skal Brugeren eller Virksomheden slette sin profil fra Platformen.

10. Sletning af profil

Medmindre andet er reguleret i en særskilt aftale, er enhver Bruger eller Virksomhed berettiget til at slette sin profil på ethvert tidspunkt. Leverandøren vil herefter slette Brugerens data indenfor 10 dage.

11. Behandling af personoplysninger

Leverandøren vil alene være dataansvarlig for de personoplysninger, som Brugere eller Virksomheder afgiver i forbindelse med oprettelsen af en profil, og de personoplysninger der bruges som led i optimering af Platformen. For så vidt angår personoplysninger, som Brugere eller Virksomheder uploader i forbindelse med opslag, publikationer og projekter m.v., vil Leverandøren være databehandler. Der henvises i den forbindelse til Leverandørens Privacy Policy, som kan læses på Leverandørens hjemmeside.

Leverandøren vil således i de fleste tilfælde påtage sig rollen som databehandler for Brugere og Virksomheder. Ved oprettelsen af en profil på Platformen er Brugere og Virksomheder ligeledes forpligtet til at underskrive en databehandleraftale med Leverandøren, som anses for indgået mellem parterne ved accept af disse Betingelser og oprettelse af en profil på Platformen. Medmindre andet er aftalt, skal databehandleraftalen være baseret på Leverandørens standarddatabehandleraftale.

Leverandøren påtager sig intet ansvar for Brugernes eller Virksomhedernes ulovlige gengivelse af personoplysninger på Platformen.

12. Misligholdelse

Leverandøren er berettiget til at lukke eller suspendere en profil i tilfælde af Brugerens eller Virksomhedens væsentlige misligholdelse.

Som væsentlig misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af de forpligtelser, der påhviler parterne i medfør af Betingelserne og/eller anden aftale mellem parterne.

Såfremt Leverandøren ikke kan give meddelelse til Brugeren eller Virksomheden, som følge af manglende opdatering af kontaktoplysninger, jf. pkt. 3, kan Leverandøren uden varsel lukke Brugerens eller Virksomhedens adgang til Platformen.

13. Tvister

Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver konflikt, der opstår på baggrund af Aftalen, skal afgøres af Københavns Byret i første instans.

To navigate
Press Enter to select